Ontwikkelingen BergOp (1)

Ontwikkelingen BergOp (1)

Maandag 7 juni 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De komende weken tot aan de vakantie willen we u door middel van diverse berichten informeren over een aantal zaken waarmee we op school bezig zijn of de afgelopen periode aan hebben gewerkt.

Coronavirus

Helaas heeft het coronavirus het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat we een aantal zaken anders hebben ingevuld dan normaal. U heeft dit jaar als ouder veel van de zijlijn meegekregen, echter op de achtergrond is er hard gewerkt. Hopelijk kunnen we u vanaf het nieuwe schooljaar wel weer in de school verwelkomen en kunt u met eigen ogen zien wat uw zoon of dochter doet, hoe mooi het gebouw is geworden en hoe wij werken.

Doelen komend schooljaar

Voor het komende jaar zijn we een plan aan het schrijven met daarin onze doelen waaraan we gaan werken. Zowel op school- als op kindniveau. Om u hierin mee te nemen geven wij hieronder beknopt de doelen op hoofdlijnen weer waar wij als team van BergOp mee aan de slag gaan:

  • Ons onderwijs in de basisvakken (taal, lezen en rekenen) blijft de basis en is kwalitatief goed.
  • Op welke wijze kunnen wij de kinderen nog actiever betrekken bij hun eigen leerproces door hen zelf mee te laten denken over wat ze willen leren en op welke manier?
  • Door op bepaalde dagen in de week met thema’s te gaan werken, willen we het onderwijs voor de kinderen betekenisvoller maken. De uitgangspunten blijven de doelen van het basisonderwijs, alleen willen we die aan thema’s gaan koppelen. Door de doelen te koppelen aan bepaalde onderwerpen krijgt het meer betekenis voor kinderen en leren zij er meer van.
  • Omdat kinderen veel van elkaar leren, zullen kinderen uit verschillende groepen met elkaar gaan samenwerken. In de onderbouw hebben we hiermee al positieve ervaring opgedaan met de peuter/kleutergroep.
  • Daarnaast willen we zorgen voor een uitdagende leeromgeving in onze school en in de klassen, waardoor de kinderen dingen willen gaan onderzoeken, ervaren en op deze manier meer te weten komen over allerlei onderwerpen.
  • We willen de korte lijntjes en een open communicatie met ouders behouden en versterken.
  • Op welke wijze kunnen we de ouders (u als ouder) betrekken bij het onderwijsproces?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij als Kindcentrum (basisschool en opvang in 1) een bekende speler in de wijk worden en dat nieuwe ouders ons weten te vinden?

Medezeggenschapsraad

Om bovenstaande doelen te realiseren huren we professionals in die ons als team, maar ook de kinderen hierbij gaan begeleiden. Guido en Susanne zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten en dan kan het plan definitief besproken worden in de medezeggenschapsraad (MR). De oudergeleding van de MR is het afgelopen jaar al meegenomen in de ideeën en zien iets moois ontstaan waarvan zij, net als het hele team, ook van mening zijn dat het veel gaat brengen voor de kinderen. Zeker als we naast goed onderwijs de verdieping gaan bieden door ons onderwijs te koppelen aan thema’s, wordt door de oudergeleding als zeer zinvol gezien. In een volgend bericht zullen we u meer vertellen hoe we ons onderwijs willen gaan koppelen aan verschillende thema’s.

Als u over dit of over de volgende berichten vragen heeft, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij Guido of Susanne. Zijn we niet op school dan kunt u altijd mailen naar: susanne.hansen@stichtingobo.nl of guido.putter@stichtingobo.nl 


Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl